Aktualności

1) Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne.

Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być w szczególności wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.

Każdego roku przyznawanych jest do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (po jednym dla każdej z nich). W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o zmianie liczby przyznanych wyróżnień, a także odstąpić od przyznania wyróżnień.

„ŁÓDZKIE EUREKA” wręczane są corocznie podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

Zgłoszenia do 28 lutego 2018 r.

2) Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO poświęcone ochronie własności intelektualnej za granicą

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na cykl międzynarodowych seminariów eksperckich „Roving Seminars” Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO):
Kraków (mapa dojazdu), 23.01.2018
Gliwice (mapa dojazdu), 24.01.2018
Wrocław (mapa dojazdu), 25.01.2018

Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO są organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Kraków, 23 stycznia 2018), Politechniką Śląską (Gliwice, 24 stycznia 2018) oraz Politechniką Wrocławską (Wrocław, 25 stycznia 2018).

Własność intelektualna (IP) jest istotnym elementem dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy, a jej efektywne wykorzystanie ma coraz większe znaczenie dla biznesu. Narzędzia i procedury oferowane przez WIPO są ważnym źródłem informacji dla przedsiębiorstw przemysłowych i komercyjnych, publicznych i prywatnych inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji zajmujących się rozwojem badań naukowych oraz innych podmiotów wszystkich sektorów gospodarki.

Cyklem międzynarodowych seminariów w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu pragniemy zainaugurować szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego.

Podstawowym celem cyklu seminariów poświęconych tematyce ochrony własności intelektualnej jest upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dot. ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. W ramach przedsięwzięć zostaną zaprezentowane także zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach, transferu technologii oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. „Roving Seminars” adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem. Ich ogromnym atutem będzie łączenie różnych środowisk zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Warto zaznaczyć, że powyższe zagadnienia, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie są powszechnie dostępne i nie zostały także ujęte w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminaria będą zatem okazją do uzyskania nowej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Będą również doskonałą platformą współpracy, która wpłynie na zwiększenie liczby zgłoszeń i podniesienie ich jakości, a także stworzy dla uzyskanych praw wyłącznych szerszą i lepszą możliwość transferu technologii.

Przyjdź i spotkaj się z międzynarodowymi ekspertami w Krakowie, Gliwicach oraz we Wrocławiu! Skorzystaj z doświadczeń ekspertów WIPO i UPRP! Zdobądź wiedzę o globalnych systemach i globalnych bazach danych własności intelektualnej! Zapoznaj się ze strategią ochrony marki i ochrony patentowej! Dowiedz się więcej nt. alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz ochrony własności intelektualnej za granicą! Poznaj główne założenia i planowane zmiany!

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. 

Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja on-line.

3) VIII edycja ogólnopolskiego konkursu: Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego konkursu: Student-Wynalazca, organizowaną od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru przemysłowego/użytkowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony do Urzędu Patentowego RP lub odpowiedniego urzędu ds. własności przemysłowej za granicą.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11 – 15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz pobyt i podroż uczestników w Genewie. Nasi laureaci zdobyli na tej wystawie: 13 złotych, 13 srebrnych oraz 4 brązowe medale i liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci wystawy zaprezentują swoje osiągnięcia podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Nabór zgłoszeń trwa:

od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Informacji Patentowej Politechniki Świetokrzyskiej:

Małgorzata Kita:  mchechelska@tu.kielce.pl, tel. (41) 34 24 358

Kamil Kot: kkot@tu.kielce.pl, tel (41) 34 24 387